Privacyverklaring

Privacyverklaring

Hieronder kunt u lezen waarom ik uw gegevens nodig heb en hoe is dat verantwoord in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Helma Erkelens Communicatieadvies en Tekst, werkend onder het label De Schrijfprofs, gevestigd aan de Jensemaheerd 109, 9736 CH Groningen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Mijn contactgegevens:

helma@helmaerkelens.nl

+31505494971

Persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • Locatiegevens
 • Werk/maatschappelijke functie

Waarom heb ik uw contactgegevens nodig?

 1. Ik heb uw contactgegevens uitsluitend nodig om mijn dienstverlening te kunnen uitvoeren. Dit zijn tekst- en filmproducties, redactie, organisatie en advisering, en alles wat bij een bedrijfsvoering hoort, zoals acquisitie, offertes, facturen en contacten. Het gaat uitsluitend om business-to-bussiness doeleinden.
 2. Uw gegevens zijn onmisbaar voor de interviews en reportages die ik schrijf. Dit valt binnen de AVG onder journalistieke, academische, artistieke en literaire doeleinden. Publicatie vindt altijd plaats in overleg met u en met uw toestemming (mondeling en/of per e-mail). Publicatie houdt dus altijd in dat u daarmee hebt ingestemd.

De volgende artikelen van de AVG zijn in dit geval niet van toepassing:

 • Artikel 7, derde lid (intrekken toestemming)
 • Artikel 10 (verwerken persoonsgegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen/feiten)
 • Hoofdstuk III (rechten van betrokkenen)
 • Artikel 30 (register van verwerkingsactiviteiten)
 • Artikel 33 t/m 43 (o.a. meldingsplicht datalek, gegevensbeschermingsbeoordeling (PIA)
 • Hoofdstuk V (doorgiften aan andere landen)
 • Hoofdstuk VI (toezichthoudende autoriteit)
 • Hoofdstuk VII (samenwerking tussen toezichthouders)

De rechten die personen hebben op grond van de AVG zijn dus voor een groot deel niet van toepassing. Als in een journalistiek artikel persoonsgegevens staan vermeld zoals bijvoorbeeld een voor- en achternaam dan heeft die persoon:

 • geen recht op vergetelheid: er kan dus niet gevraagd worden de naam te verwijderen
 • geen recht op intrekking: ingeval van toestemming voor publicatie kan die toestemming niet worden ingetrokken
 • geen recht op rectificatie
 • geen recht van inzage in de verwerking van persoonsgegevens door het betreffende medium
 • geen recht op bezwaar tegen de verwerking 
 • geen recht op dataportabiliteit om van het medium de persoonsgegevens te ontvangen die zij hebben

Hoe kom ik aan uw gegevens?

Ik werk business-to-business, dus altijd in opdracht van een organisatie, bedrijf of instantie.

 • In vrijwel alle gevallen worden uw contactgegevens door de opdrachtgever aan mij verstrekt. Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever om u daarover vooraf in te lichten.
 • Ik heb u persoonlijk benaderd, waarna u mij uw contactgegevens hebt gegeven.
 • Ik heb derden gevraagd om uw contactgegevens. Het is de verantwoordelijkheid van derden om u daarover in te lichten.

Geen geautomatiseerde besluitvorming

Ik neem niet op basis van geautomatiseerde verwerking besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Bewaartermijn

Ik bewaar uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor ik u gegevens had verzameld. Ik ben als bedrijf gehouden aan de wettelijke bewaarplicht voor bedrijven van de Belastingdienst. Op facturen, offertes, contracten en in agenda’s worden standaard persoonsgegevens vermeld.

Delen van persoonsgegevens

Ik verkoop uw persoonsgegevens nooit aan derden. Het is wel mogelijk dat ik ze deel. Dat is nodig voor de uitvoering van mijn overeenkomst met u of met de opdrachtgever. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor een passend niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid. Het delen van uw persoonsgegevens gebeurt doorgaans met uw medeweten en toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken

Ik gebruik alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan mijn website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om u persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken (geldt niet voor journalistiek) of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Helma Erkelens Communicatieadvies en Tekst. Ook hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van u heb, in een computerbestand naar u of naar een door u te noemen persoon of organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van u toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar helma@helmaerkelens.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van u identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk,

maar binnen vier weken, op uw verzoek .

Klachten

Ik wil u er op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen

bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging

Ik neem de bescherming van uw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via helma@helmaerkelens.nl.